TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 28/4,  Công ty cổ phần Đầu tư & thương mại Vũ Đăng tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 tại văn phòng Công ty ở Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Công ty đã thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Tổng Giám đốc, báo cáo của Ban kiểm soát và 06 tờ trình liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023. Một số nội dung chính tại Đại hội:

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022, do ảnh hưởng bởi những biến động tiêu cực của thị trường thế giới cũng như những biến động trái chiều của giá bông và giá sợi, doanh thu xuất khẩu năm 2022 của công ty giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm 2021, kéo theo doanh thu thuần giảm 22,02%. Đồng thời công ty còn phát sinh khoản chi phí hơn 5 tỷ đồng do tạm ngừng dây chuyền sản xuất, khiến tổng lợi nhuận sau thuế giảm chỉ còn -2,38 tỷ đồng

KẾ HOẠCH VÀ MỤC TIÊU NĂM 2023:

Năm 2022 dù không đạt được kế hoạch lợi nhuận kỳ vọng nhưng trong năm 2023 công ty sẽ cố gắng, nỗ lực, luôn sẵn sàng thay đổi phù hợp với tình hình kinh tế hiện tại. Theo dõi thị trường để có điều chỉnh kịp thời về giá cả, kế hoạch vật tư, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất. Tìm kiếm mở rộng, đa dạng thị trường cả thị trường xuất khẩu và nội địa nhằm gia tăng doanh thu, tránh được rủi ro khi phụ thuộc vào thị trường duy nhất là Trung Quốc. Nghiên cứu, phát triển, đa dạng hóa sản phẩm cũng như đảm bảo, duy trì chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn Quốc tế, tạo ra tính cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường.

Bên cạnh đó, công ty sẽ kiểm soát nguồn tiền, sử dụng nguồn tiền một cách hiệu quả nhất để góp phần gia tăng lợi nhuận của công ty. Kiểm soát nợ phải thu trong hạn, quá hạn. Có kế hoạch  thu hồi nợ đúng như cam kết trong hợp đồng, không để phát sinh các khoản nợ khó đòi rủi ro cho công ty. Tổ chức triển khai sản xuất kinh doanh theo hướng khai thác công suất cao nhất của nhà máy, đảm bảo chất lượng tốt nhất và tiết kiệm chi phí tối đa,nhằm duy trì sản lượng ổn định.

Cụ thể, năm 2023 công ty đề ra kế hoạch doanh thu là 400 tỷ động, lợi nhuận sau thuế là 7 tỷ đồng

Với định hướng nhất quán, mục tiêu rõ ràng, chiến lược kinh doanh linh hoạt, và năng lực quản trị, điều hành vượt trội của Ban điều hành cùng quyết tâm cao của toàn thể đội ngũ, tin chắc rằng Công ty sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra.

 

 

Đối tác tiêu biểu