Công bố thông tin

SVD – CBTT Hợp đồng kiểm toán năm 2024 Ngày đăng: 13.06.2024   16:44:38
SVD – Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024  Ngày đăng: 06.06.2024   15:58:56
SVD – Bổ sung, cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Ngày đăng: 04.06.2024   15:20:42
SVD – CBTT v/v hoàn tất mua cổ phần CTCP M.A.P Global  Ngày đăng: 21.05.2024   14:27:35
SVD – Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024  Ngày đăng: 14.05.2024   17:00:54
SVD – Nghị quyết HĐQT thông qua chi tiết phương án đầu tư mua cổ phần của CTCP M.A.P Global Ngày đăng: 11.05.2024   15:54:48
SVD – Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần CTCP M.A.P Global Ngày đăng: 08.05.2024   15:45:41
SVD – CBTT bổ sung Quyết định tạm ngừng sản xuất
Ngày đăng: 25.04.2024   18:20:20
SVD – Thông báo của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ CK về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Ngày đăng: 25.04.2024   15:34:43
SVD – Báo cáo thường niên năm 2023
Ngày đăng: 17.04.2024   17:00:05
SVD – Giải trình nguyên nhân và đưa ra biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo, kiếm soát Ngày đăng: 16.04.2024   11:20:22
SVD – Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024
Ngày đăng: 15.04.2024   14:59:42
SVD – Nghị quyết HĐQT v.v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Ngày đăng: 15.04.2024   14:57:21
SVD – Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Ngày đăng: 30.03.2024   15:22:10
SVD – Giải trình nguyên nhân giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp
Ngày đăng: 30.03.2024   09:45:30
SVD – Nghị quyết HĐQT thông qua KH sản xuất kinh doanh năm 2024 Ngày đăng: 06.03.2024   15:05:42
SVD – Đính chính báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 Ngày đăng: 23.02.2024   17:22:42
 SVD – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
Ngày đăng: 30.01.2024   17:06:30
SVD – Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 Ngày đăng: 30.07.2023   08:15:36
SVD- CBTT hợp đồng kiểm toán năm 2023
Ngày đăng: 12.06.2023   10:11:23
SVD – Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Ngày đăng: 28.04.2023   15:51:13
SVD – Báo cáo thường niên năm 2022
Ngày đăng: 15.04.2023   14:05:26
SVD – Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Ngày đăng: 05.04.2023   14:58:42
SVD- Thông báo của TT lưu ký CK về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Ngày đăng: 14.03.2023   16:01:32
SVD-CBTT đơn xin từ nhiệm của bà Hoàng Thu Hương – Thành viên HĐQT
Ngày đăng: 14.03.2023   15:27:34
SVD – Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2023
Ngày đăng: 10.03.2023   14:30:56
SVD – Nghị Quyết HĐQT v.v chốt ds cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023
Ngày đăng: 10.03.2023   14:27:34
SVD – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 Ngày đăng: 30.01.2023   13:47:35
 SVD – Nghị Quyết HĐQT thông qua KH sản xuất kinh doanh năm 2023
Ngày đăng: 17.01.2023   14:22:24
SVD – CBTT QĐ xử phạt hành chính của cục thuế tỉnh Thái Bình
Ngày đăng: 17.1.2023   14:21:17
SVD_Thông báo giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết
Ngày đăng: 02.01.2022   09:36:24
SVD_Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết của Sở GD CK Hồ Chí Minh Ngày đăng: 27.12.2022   13:23:39
SVD – CBTT Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2
Ngày đăng: 24.12.2022   09:22:35
 SVD – Nghị quyết HĐQT v.v sửa đổi Điều lệ công ty
Ngày đăng: 30.11.2022   16:03:24
SVD – Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17
Ngày đăng: 30.11.2022   10:28:35
SVD- Công văn của UBCK v.v nhận tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiểu trả cổ tức năm 2021 của công ty Vũ Đăng
Ngày đăng: 23.11.2022   10:42:51
SVD – Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
Ngày đăng: 15.11.2022   14:54:27
 SVD – Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
Ngày đăng: 15.11.2022   14:52:34
SVD – NQ HĐQT v.v Thông qua kết quả phát hành cổ phiểu trả cổ tức năm 2021
Ngày đăng: 15.11.2022   10:45:52
SVD – Thông báo của Sở GDCK HCM về ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu
Ngày đăng: 01.11.2022   11:05:36
SVD – Thông báo của TTLKCK về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DSNSHCK
Ngày đăng: 31.10.2022   09:30:12
 SVD – Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021
Ngày đăng: 25.10.2022   14:29:15
SVD – Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
Ngày đăng: 25.10.2022   14:28:45
SVD – Nghị quyết điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021
Ngày đăng: 25.10.2022   14:27:35
SVD – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu
Ngày đăng: 21.10.2022   09:16:10
SVD – Nghị quyết v.v chốt DS cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

Ngày đăng: 21.10.2022   09:16:10
SVD – Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
Ngày đăng: 21.10.2022   09:15:26
SVD- UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
Ngày đăng: 20.10.2022   08:30:19
SVD – NQHĐQT thông qua thời điểm và thứ tự thực hiện các phương án phát hành, chào bán cổ phiếu năm 2022
Ngày đăng: 06.10.2022   10:30:55
 SVD – Bổ sung Thuyết minh thu nhập BKS trên BCTC kiểm toán năm 2021
Ngày đăng: 06.10.2022   10:11:22
SVD- Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ
Ngày đăng: 30.08.2022   14:13:41
SVD- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Vũ Tuấn Phương – TVHĐQT
Ngày đăng: 03.08.2022   14:37:52
SVD – Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Vũ Tuấn Phương – Thành viên HĐQT
Ngày đăng: 04.07.2022   15:23:27
SVD- CBTT hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
Ngày đăng: 27.06.2022  14:12:03
20220623 – SVD- Thông báo thay đổi nhân sự
Ngày đăng: 23.06.2022  15:35:27
SVD- Biên bản, Nghị quyết, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Ngày đăng: 23.06.2022  13:51:57
SVD- Bổ sung, cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Ngày đăng: 09.06.2022  14:37:25
SVD – Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Ngày đăng: 01.06.2022  08:52:24
SVD- Thông báo của Sở GDCK HCM về ngày đăng ký cuối cùng
Ngày đăng: 18.05.2022  14:16:24
SVD – Thông báo của Sở GDCK HCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
Ngày đăng: 18.05.2022  14:16:24
SVD- Đăng ký ngày giao dịch bổ sung của cổ phiếu phát hành thêm Ngày đăng: 16.05.2022  13:22:17
SVD- Quy chế kiểm toán nội bộ
Ngày đăng: 16.05.2022  13:19:42
SVD – Quyết định thay đổi niêm yết của Sở GDCK HCM
Ngày đăng: 14.05.2022  09:03:37
SVD – Công bố thông tin về việc xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT
Ngày đăng: 13.05.2022  10:05:28
SVD-Thông báo của TT lưu ký CK về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người SHCK_
Ngày đăng: 12.05.2022  10:19:54
SVD- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1 ngày 10.5.2022
Ngày đăng: 12.05.2022 10:15:57
SVD – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ2022
Ngày đăng: 04.05.2022 13:29:42
SVD – Nghị quyết HĐQT v.v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2022
Ngày đăng: 04.05.2022 13:27:55
SVD- Thay đổi nôi dung đăng ký kinh doanh
Ngày đăng: 23.04.2022 14:27:35
SVD – Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng
Ngày đăng: 20.04.2022 10:09:28
SVD- Công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế năm 2022
Ngày đăng: 19.04.2022 08:08:35
SVD – Báo cáo thường niên năm 2021
Ngày đăng: 18.04.2022 15:18:26
SVD- Công bố công văn số 2092 của UBCK về việc báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của SVD
Ngày đăng: 16.04.2022 08:43:43
SVD- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
Ngày đăng: 12.04.2022 11:47:26
SVD – Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Ngày đăng: 12.04.2022 11:46:39
SVD – Nghị Quyết của Chủ tịch HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Ngày đăng: 12.04.2022 11:45:18
SVD – Nghị Quyết của Chủ tịch HĐQT về kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông và phương án xử lý cổ phiếu còn dư do không đăng ký mua hết
Ngày đăng: 12.04.2022 11:43:23
SVD- Thông báo của Sở GD chứng khoán HCM về việc giải trình phạt chậm nộp thuế
Ngày đăng: 07.04.2022 10:53:37
SVD- Công bố thông tin về việc chậm công bố Quyết định xử phạt hành chính về thuế năm 2021
Ngày đăng: 07.04.2022 10:12:49
SVD – Nghị Quyết của Chủ tịch HĐQT về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Ngày đăng: 05.04.2022 14:51:02
SVD – Báo cáo giao dịch quyền mua cổ phiếu của ông Đặng Văn Tài là người liên quan của bà Hoàng Thu Hương – Thành viên HĐQT
Ngày đăng: 05.04.2022 14:27:02
SVD – Báo cáo giao dịch quyền mua cổ phiếu của bà Hoàng Thu Hương – Thành viên HĐQT
Ngày đăng: 05.04.2022 14:25:56
SVD -Báo cáo giao dịch quyền mua cổ phiếu của ông Mai Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng Giám đốc
Ngày đăng: 05.04.2022 14:24:45
SVD – Báo cáo giao dịch quyền mua cổ phiếu của ông Vũ Tuấn Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ngày đăng: 05.04.2022 14:22:51
SVD- Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của ông Đặng Văn Tài là người liên quan của bà Hoàng Thu Hương – Thành viên HĐQT
Ngày đăng: 30.03.2022 08:16:57
SVD – Thông báo giao dịch quyền  mua cổ phiếu của bà Hoàng Thu Hương –  Thành viên HĐQT Ngày đăng: 30.03.2022 08:16:45
SVD – Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiêú của ông Vũ Tuấn Phương -Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ngày đăng: 30.03.2022 08:16:27
SVD- Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của ông Mai Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc
Ngày đăng: 30.03.2022 08:16:13
SVD – TB của Sở GD Chứng khoán HCM về việc thay đổi nội dung ngày đăng ký cuối cùng Cty Vũ Đăng
Ngày đăng: 28.03.2022 09:22:45
SVD- Đính chính Nghị Quyết, Thông báo về việc gia hạn thời gian thực hiện quyền mua Cổ phiếu
Ngày đăng: 22.03.2022 09:21:32
SVD- Thông báo của Trung tâm lưu ký về việc điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu
Ngày đăng: 18.03.2022 15:25:23
SVD- Nghị Quyết và Thông báo gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu
Ngày đăng: 10.03.2022 08:57:39
SVD- Thông báo hướng dẫn thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
Ngày đăng: 04.03.2022 15:48:35
SVD- CBTT nhận được Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng công ty Vũ Đăng
Ngày đăng: 01.03.2022 15:45:20
SVD- Thông báo thay đổi chữ ký ông Vũ Tuấn Phương -Tổng Giám đốc Công ty Ngày đăng: 01.03.2022 08:41:50
SVD- Thông báo của TT lưu ký  CK về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người SHCK
Ngày đăng: 28.02.2022 16:08:42
SVD- Thông báo chào bán cổ phiếu và ngày đăng ký cuối cùng mua cổ phiếu cho cố đông hiện hữu
Ngày đăng: 17.02.2022 13:28:28
SVD- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiểu ra công chứng
Ngày đăng: 16.02.2022 15:16:10
SVD- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
Ngày đăng: 16.02.2022 15:14:03
SVD – Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49% tại CT CP ĐT&TM Vũ Đăng
Ngày đăng: 02.12.2021 10:51:27
SVD- Đính chính Nghị Quyết số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 14.10.2021 v.v triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiểu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ
Ngày đăng: 24.11.2021 16:10:37
SVD- Nghị quyết HĐQT v.v thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
Ngày đăng: 24.11.2021 16:38:25
SVD- Giấy XN thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 15.11.2021
Ngày đăng: 16.11.2021 10:33:13
SVD- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng VB năm 2021
Ngày đăng: 27.10.2021 15:29:15
SVD- NQ thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn ĐL Ngày đăng: 21.10.2021 14:44:12
SVD-Nghị quyết triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ
Ngày đăng: 15.10.2021 15:29:03
SVD- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Ngày đăng: 15.10.2021 11:07:55
SVD- Thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD lần thứ 15 ngày 09.10.2021
Ngày đăng: 12.10.2021 16:18:02
SVD- Sở DGCK Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng (11.10.2021) công ty Vũ Đăng
Ngày đăng: 11.10.2021 08:03:37
SVD – CBTT Thông báo của TT lưu ký CK về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người SHCK Ngày đăng: 05.10.2021 09:32:43
SVD – CBTT thay đổi ngày chốt DS cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
Ngày đăng: 27.09.2021 10:26:04
SVD-CBTT Chốt Danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
Ngày đăng: 21.09.2021 15:49:53
SVD- CBTT Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2021
Ngày đăng: 28.07.2021 14:11:43
SVD-Nghị Quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng công ty.
Ngày đăng: 07.07.2021 10:32:15
SVD-CBTT giải trình chậm trễ CBTT miễn nhiệm Thành viên BKS
Ngày đăng: 01.07.2021 08:15:35
SVD-QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Ngày đăng: 24.06.2021 14:05:38
SVD-QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ngày đăng: 24.06.2021 14:05:33
SVD-QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Ngày đăng: 24.06.2021 14:05:25
SVD- ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY VŨ ĐĂNG NĂM 2021 Ngày đăng: 24.06.2021 14:05:15

SVD-CBTT Biên bản,Nghị Quyết, Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021

Ngày đăng: 24.06.2021 13:50:28

SVD-CBTT Sơ yếu lý lịch thành viên BKS mới

 

Ngày đăng: 24.06.2021 13:45:28
SVD-CBTT Thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Ngày đăng: 01.06.2021 15:07:30
SVD-CBTT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

Ngày đăng: 28.04.2021 14:20:15

SVD – Sở GDCK Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng công ty Vũ Đăng
Ngày đăng: 15.04.2021 16:45:51
SVD-Nghị quyết bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty Vũ-Đăng
Ngày đăng: 15.04.2021 16:02:27
VSD thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người SHCK-công ty Vũ Đăng
Ngày đăng: 02.04.2021 10:26:21
SVD-Báo-cáo-thường-niên-2020 Ngày đăng: 01.04.2021 13:16:39
SVD-CBTT-Thông báo chốt DSCĐ tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2021 Ngày đăng: 25.03.2021 09:57:17
SVD-CBTT-Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt DSCĐ tham dự họp Ngày đăng: 25.03.2021 09:57:10
SVD-Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2020 Ngày đăng: 25.01.2021 10:25:03
SVD-Báo cáo tình hình quản trị công ty 2020 Ngày đăng: 25.01.2021 10:25:04
SVD- Thông tin tóm tắt Vũ Đăng-final-2702 Ngày đăng: 29.02.2020 11:20:15
SVD- Quyết định chấp thuận đại chúng Ngày đăng: 24.04.2020 14:30:03
SVD-Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán Ngày đăng: 22.06.2020 13:45:14
SVD- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng Ngày đăng: 16.7.2020 09:45:32
SVD- Quyết định chấp thuận niêm yết Ngày đăng: 23.12.2020 10:25:03
SVD- Phụ lục BCB_Giới thiệu các văn bản pháp luật có liên quan

Ngày đăng: 6.5.2020   13:55:11

SVD- Bản cáo bạch_SVD Ngày đăng: 13.11.2020  15:25:03
SVD- THONG BAO VV NIEM YET VA NGAY GIAO DICH DAU TIEN

Ngày đăng: 18.1.2021   9:45:03

SVD- Công bố thông tin- Vũ Đăng

Ngày đăng: 20.1.2021 08:37:15

SVD-Công văn giải trình KQKD quý 4 – Vũ Đăng

Ngày đăng: 20.1.2021 14:25:23

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán:

Đối tác tiêu biểu