Công bố thông tin

 

SVD- Đính chính Nghị Quyết số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 14.10.2021 v.v triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiểu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ
Ngày đăng: 24.11.2021 16:10:37
SVD- Nghị quyết HĐQT v.v thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
Ngày đăng: 24.11.2021 16:38:25
SVD- Giấy XN thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 15.11.2021
Ngày đăng: 16.11.2021 10:33:13
SVD- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng VB năm 2021
Ngày đăng: 27.10.2021 15:29:15
SVD- NQ thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn ĐL Ngày đăng: 21.10.2021 14:44:12
SVD-Nghị quyết triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ
Ngày đăng: 15.10.2021 15:29:03
SVD- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Ngày đăng: 15.10.2021 11:07:55
SVD- Thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD lần thứ 15 ngày 09.10.2021
Ngày đăng: 12.10.2021 16:18:02
SVD- Sở DGCK Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng (11.10.2021) công ty Vũ Đăng
Ngày đăng: 11.10.2021 08:03:37
SVD – CBTT Thông báo của TT lưu ký CK về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người SHCK Ngày đăng: 05.10.2021 09:32:43
SVD – CBTT thay đổi ngày chốt DS cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
Ngày đăng: 27.09.2021 10:26:04
SVD-CBTT Chốt Danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
Ngày đăng: 21.09.2021 15:49:53
SVD- CBTT Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2021
Ngày đăng: 28.07.2021 14:11:43
SVD-Nghị Quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng công ty.
Ngày đăng: 07.07.2021 10:32:15
SVD-CBTT giải trình chậm trễ CBTT miễn nhiệm Thành viên BKS
Ngày đăng: 01.07.2021 08:15:35
SVD-QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Ngày đăng: 24.06.2021 14:05:38
SVD-QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ngày đăng: 24.06.2021 14:05:33
SVD-QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Ngày đăng: 24.06.2021 14:05:25
SVD- ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY VŨ ĐĂNG NĂM 2021 Ngày đăng: 24.06.2021 14:05:15

SVD-CBTT Biên bản,Nghị Quyết, Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021

Ngày đăng: 24.06.2021 13:50:28

SVD-CBTT Sơ yếu lý lịch thành viên BKS mới

 

Ngày đăng: 24.06.2021 13:45:28
SVD-CBTT Thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Ngày đăng: 01.06.2021 15:07:30
SVD-CBTT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

Ngày đăng: 28.04.2021 14:20:15

SVD – Sở GDCK Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng công ty Vũ Đăng
Ngày đăng: 15.04.2021 16:45:51
SVD-Nghị quyết bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty Vũ-Đăng
Ngày đăng: 15.04.2021 16:02:27
VSD thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người SHCK-công ty Vũ Đăng
Ngày đăng: 02.04.2021 10:26:21
SVD-Báo-cáo-thường-niên-2020 Ngày đăng: 01.04.2021 13:16:39
SVD-CBTT-Thông báo chốt DSCĐ tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2021 Ngày đăng: 25.03.2021 09:57:17
SVD-CBTT-Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt DSCĐ tham dự họp Ngày đăng: 25.03.2021 09:57:10
SVD-Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2020 Ngày đăng: 25.01.2021 10:25:03
SVD-Báo cáo tình hình quản trị công ty 2020 Ngày đăng: 25.01.2021 10:25:04
SVD- Thông tin tóm tắt Vũ Đăng-final-2702 Ngày đăng: 29.02.2020 11:20:15
SVD- Quyết định chấp thuận đại chúng Ngày đăng: 24.04.2020 14:30:03
SVD-Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán Ngày đăng: 22.06.2020 13:45:14
SVD- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng Ngày đăng: 16.7.2020 09:45:32
SVD- Quyết định chấp thuận niêm yết Ngày đăng: 23.12.2020 10:25:03
SVD- Phụ lục BCB_Giới thiệu các văn bản pháp luật có liên quan

Ngày đăng: 6.5.2020   13:55:11

SVD- Bản cáo bạch_SVD Ngày đăng: 13.11.2020  15:25:03
SVD- THONG BAO VV NIEM YET VA NGAY GIAO DICH DAU TIEN

Ngày đăng: 18.1.2021   9:45:03

SVD- Công bố thông tin- Vũ Đăng

Ngày đăng: 20.1.2021 08:37:15

SVD-Công văn giải trình KQKD quý 4 – Vũ Đăng

Ngày đăng: 20.1.2021 14:25:23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán:

Đối tác tiêu biểu