Thông tin tài chính

SVD- Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3-2021
Ngày đăng: 20.10.2021 15:55:20
SVD_ Báo cáo tài chính quý III-2021
Ngày đăng: 20.10.2021 13:21:35
SVD-Công văn giải trình thay đổi 10% LNST 6 tháng đầu năm 2021
Ngày đăng: 10.08.2021 15:05:46
SVD-Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021
Ngày đăng: 10.08.2021 15:02:17
SVD-CBTT- Công văn giải trình thay đổi 10% LNST quý 2-2021
Ngày đăng: 20.07.2021 10:55:13
SVD-CBTT-Báo cáo tài chính quý 2-2021
Ngày đăng: 20.07.2021 10:51:35
SVD-CBTT công văn giải trình thay đổi 10% LNST
Ngày đăng: 20.04.2021 08:33:24
SVD-CBTT-Báo cáo tài chính quý-1-2021 Ngày đăng: 20.04.2021 08:29:27
SVD- CBTT-công-văn-giải-trình-thay-đổi-10-LNST Ngày đăng: 25.03.2021 17:24:35

SVD-CBTT-Báo-cáo-tài-chính-kiểm-toán-năm-2020

SVD-Báo-cáo-tài-chính-kiểm-toán-năm-2020-Vũ-Đăng

Ngày đăng: 25.03.2021 17:10:15
SVD- báo-cáo-tài-chính-2019-cty-Vũ-Đăng  Ngày đăng: 2020.05.11 10:25:03
SVD- Báo cáo tài chính quý II – năm 2020 Ngày đăng: 2020.05.11 10:25:03
SVD- báo-cáo-tài-chính-giữa-niên-độ-2020-cty-Vũ-Đăng Ngày đăng: 2020.05.11 10:25:03
SVD- báo cáo tài chính VĐ (1.1.2020-30.9.2020) Ngày đăng: 2020.05.11 10:25:03
SVD- Báo cáo TC quý 4- Vũ Đăng – 2020_20210120_0001 Ngày đăng: 2020.05.11 10:25:03

 

 

 

Đối tác tiêu biểu