Thông tin tài chính

SVD – Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2023 Ngày đăng: 28.03.2024
17:03:30
SVD – Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 Ngày đăng: 28.03.2024 17:02:20
SVD -Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4-2023
Ngày đăng: 20.01.2024 15:21:51
SVD – Báo cáo tài chính quý 4-2023
Ngày đăng: 20.01.2024 15:21:18
SVD – Giải trình biến động LNST trên BCTC quý 3-2023
Ngày đăng: 20.10.2023 14:56:16
SVD – Báo cáo tài chính quý 3-2023
Ngày đăng: 20.10.2023 14:55:15
SVD-CBTT Giải trình LNST bán niên năm 2023 Ngày đăng: 15.08.2023 10:18:13
SVD-CBTT BCTC giữa niên độ đã soát xét năm 2023
Ngày đăng: 15.08.2023 10:15:35
SVD – CBTT Giải trình biến động LNST quý 2-2023
Ngày đăng: 20.07.2023 15:03:27
SVD – CBTT Báo cáo tài chính Quý 2-2023
Ngày đăng: 20.07.2023 15:01:36
SVD – Giải trình biến động LNST trên BCTC Quý I năm 2023
Ngày đăng: 20.04.2023 16:52:03
SVD – Báo cáo tài chính Quý I năm 2023
Ngày đăng: 20.04.2023 15:45:57
SVD – Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2022
Ngày đăng: 27.03.2023 15:05:32
SVD – Báo cáo tài chính kiểm toán 2022
Ngày đăng: 27.03.2023 11:30:26
SVD – Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý IV-2022
Ngày đăng: 18.01.2023 13:27:35
SVD – Báo cáo tài chính quý IV năm 2022
Ngày đăng: 18.01.2023 13:26:50
SVD – Báo cáo tài chính và giải trình lợi nhuận sau thuế quý III-2022 Ngày đăng: 20.10.2022 10:29:34
SVD – Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng: 04.08.2022 16:38:53
SVD- Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 Ngày đăng: 04.08.2022 16:37:15
 SVD – Giải trình lợi nhuận sau thuế quý II-2022
Ngày đăng: 20.07.2022 15:28:18
SVD – Báo cáo tài chính quý II-2022
Ngày đăng: 20.07.2022 15:26:37
SVD – Giải trình Lợi nhuận sau thuế Quý I -2022
Ngày đăng: 20.04.2022 14:34:15
SVD – Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022
Ngày đăng: 20.04.2022 14:32:27
SVD- Giải trình kết quả kinh doanh năm 2021
Ngày đăng: 30.03.2022 10:45:34
SVD- Báo cáo tài chính kiêm toán năm 2021
Ngày đăng: 30.03.2022 10:34:26
SVD- CBTT Giấy Chứng nhận chào bán thêm cổ phiểu ra công chúng
Ngày đăng: 16.02.2022 14:58:59
SVD- Đính chính Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021
Ngày đăng: 26.01.2022 16:45:26
SVD – Giải trình kết quả kinh doanh Quý 4-2021 Ngày đăng: 20.01.2022 16:21:32
SVD – Báo cáo tài chính quý 4-2021
Ngày đăng: 20.01.2022 16:20:20
SVD- Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3-2021
Ngày đăng: 20.10.2021 15:55:20
SVD_ Báo cáo tài chính quý III-2021
Ngày đăng: 20.10.2021 13:21:35
SVD-Công văn giải trình thay đổi 10% LNST 6 tháng đầu năm 2021
Ngày đăng: 10.08.2021 15:05:46
SVD-Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021
Ngày đăng: 10.08.2021 15:02:17
SVD-CBTT- Công văn giải trình thay đổi 10% LNST quý 2-2021
Ngày đăng: 20.07.2021 10:55:13
SVD-CBTT-Báo cáo tài chính quý 2-2021
Ngày đăng: 20.07.2021 10:51:35
SVD-CBTT công văn giải trình thay đổi 10% LNST
Ngày đăng: 20.04.2021 08:33:24
SVD-CBTT-Báo cáo tài chính quý-1-2021 Ngày đăng: 20.04.2021 08:29:27
SVD- CBTT-công-văn-giải-trình-thay-đổi-10-LNST Ngày đăng: 25.03.2021 17:24:35

SVD-CBTT-Báo-cáo-tài-chính-kiểm-toán-năm-2020

SVD-Báo-cáo-tài-chính-kiểm-toán-năm-2020-Vũ-Đăng

Ngày đăng: 25.03.2021 17:10:15
SVD- báo-cáo-tài-chính-2019-cty-Vũ-Đăng  Ngày đăng: 2020.05.11 10:25:03
SVD- Báo cáo tài chính quý II – năm 2020 Ngày đăng: 2020.05.11 10:25:03
SVD- báo-cáo-tài-chính-giữa-niên-độ-2020-cty-Vũ-Đăng Ngày đăng: 2020.05.11 10:25:03
SVD- báo cáo tài chính VĐ (1.1.2020-30.9.2020) Ngày đăng: 2020.05.11 10:25:03
SVD- Báo cáo TC quý 4- Vũ Đăng – 2020_20210120_0001 Ngày đăng: 2020.05.11 10:25:03

 

 

 

Đối tác tiêu biểu