Ban Lãnh Đạo

BAN LÃNH ĐẠO

Hội đồng quản trị

  Ông Mai Anh Tuấn   Chủ tịch hội đồng quản trị
  Ông Vũ Tuấn Phương   Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật
  Ông Vũ Anh Lưỡng   Thành viên
  Bà Hoàng Thu Hương   Thành viên
  Bà Nguyễn Thị Mai   Thành viên

Ban điều hành Công Ty

  Ông Mai Anh Tuấn   Chủ tịch hội đồng quản trị
  Ông Vũ Tuấn Phương   Tổng Giám đốc
  Ông Vũ Hoàng Nam   Phó Tổng giám đốc

Đối tác tiêu biểu