TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 06/6,  Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 tại văn phòng Công ty ở Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Công ty đã thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Tổng Giám đốc, báo cáo của Ban kiểm soát và 05 tờ trình liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024. Một số nội dung chính tại Đại hội:

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023, do ảnh hưởng bởi những biến động tiêu cực của thị trường thế giới cùng như biến động trái chiều của giá bông và giá sợi, doanh thu xuất khẩu năm 2023 của Công ty giảm chỉ còn hơn 8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Chi phí đầu vào tăng cao cùng cạnh tranh tại thị trường trong nước đã khiến lợi nhuận sau thuế của Công ty tiếp tục giảm và là số âm.

KẾ HOẠCH VÀ MỤC TIÊU NĂM 2024

Năm 2023 dù không đạt được kế hoạch lợi nhuận kỳ vọng nhưng trong năm 2024 công ty sẽ cố gắng, nỗ lực, luôn sẵn sàng thay đổi phù hợp với tình hình kinh tế hiện tại. Theo dõi thị trường để có điều chỉnh kịp thời về giá cả, kế hoạch vật tư, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất. Tìm kiếm mở rộng, đa dạng thị trường cả thị trường xuất khẩu và nội địa nhằm gia tăng doanh thu, tránh được rủi ro khi phụ thuộc vào thị trường duy nhất là Trung Quốc. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, nhiều thị trường quốc tế. Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội để mở rộng, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh thông qua các hình thức đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác

Bên cạnh đó, công ty sẽ xem xét lại các chi phí hoạt động và tìm cách cắt giảm để tăng khả năng sinh lời. Tổ chức triển khai sản xuất kinh doanh theo hướng khai thác công suất cao nhất của nhà máy, đảm bảo chất lượng tốt nhất và tiết kiệm chi phí tối đa,nhằm duy trì sản lượng ổn định.

Cụ thể, năm 2024 công ty đề ra kế hoạch doanh thu là 350 tỷ động, lợi nhuận sau thuế là 1 tỷ đồng

Với định hướng nhất quán, mục tiêu rõ ràng, chiến lược kinh doanh linh hoạt, và năng lực quản trị, điều hành vượt trội của Ban điều hành cùng quyết tâm cao của toàn thể đội ngũ, tin chắc rằng Công ty sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Đối tác tiêu biểu